DBT – Dialektisk Beteendeterapi

På Stjärnhusen finns ett fullvärdigt, utbildat DBT-team. DBT är en kognitiv, beteendeinriktad behandling som betonar balansen mellan acceptans och förändring.

Målet med denna behandling är att acceptera saker som inte går att förändra, mod att förändra det som är möjligt och kunskap/vishet att förstå skillnaden. I behandlingen får man lära sig att analysera eget beteende för att se hur olika faktorer i omgivningen och hos individen själv formar våra beteenden. Man studerar också konsekvensen av beteendet och vad man kunde gjort i stället. Utifrån detta kan man då vid nästa situation prova ett nytt beteende som förbättrar möjligheten att nå livsmålen.

DBT-Behandlingens olika delar

1.Färdighetsträning i grupp

Här får man lära sig nya färdigheter, för att hantera de svårigheter i livet som tidigare har resulterat i själv­destruktiva handlingar och svårigheter med att nå positiva livsmål. För att dessa färdigheter ska bli användbara måste man öva och därför innebär träningen också hemuppgifter mellan varje träff.
Färdighetsträningen omfattas av 4 moduler: att vara medvetet närvarande, att skapa goda och varaktiga relationer, att hantera känslor och att stå ut när det är svårt.

2.Individualterapin

Individualterapi innebäratt man träffar sin individual­terapeut 1gång/vecka och får då personlig hjälp och stöd med aktuella problem. Samtalen kan även handla om hur man kan arbeta mot en förändring i sitt sätt att hantera svårigheter, så att man klarar dessa bättre. Man får också hjälp med att använda nya färdigheter generellt.

3.Telefonstöd

Genom telefonstöd har man möjlighet att kontakta sin terapeut och be om hjälp för att kunna använda sina färdigheter i en specifik situation.

4.Konsultationsteam

Vi som utför behandlingen träffas och ger varandra stöd och handledning för att just den specifika behandlingen ska bli så bra som möjligt och för att säkerställa att behandlingen lärs ut enligt evidensbaserad DBT. Alla sessioner filmas därför som ett stöd i detta. Filmen behandlas konfidentiellt och raderas efterhand. Konsulta­tionsteamet har dessutom regelbunden handledning av DBT-terapeutisk handledare.