Grundstenar

Våra grundstenar är tre O: omtanke, omvårdnad och omsorg. De finns med i allt vi gör och alla beslut som fattas.
Hos oss innebär en bra behandling att ge en trygg miljö, möta de behov som finns och alltid se nya möjligheter.
Vi lägger stor vikt vid empatiskt bemötande, samt behandlar klienterna som jämnställda autonoma vuxna.

Vår vision är att skapa förutsättningar för att ge klienten ett självständigt liv.

Historik

Stjärnhusen startade 1967 som ett särskilt boende med fyra platser och med inriktning på permanent boende. Under 1970-talet byggdes verksamheten gradvis ut till 22 platser. Och under 2000-talet gjordes ytterligare en om-/tillbyggnad som resulterade i 26 platser. Inriktningen har under åren ändrats och tyngdpunkten ligger idag på rehabilitering och korttidsvård.

1998 tillkom Kvarngården med ytterligare 29 platser. Kvarngården har från början varit mer inriktad på rehabilitering och korttidsvård.

För att komplettera Kvarngården och Stjärnhusen finns även 7 tränings- och utslussningslägenheter, detta som ett led i att arbeta mer aktivt med rehabilitering på båda enheterna.