Kvarngården Behandling

Kvarngården har MI som övergripande metod och förhållningssätt där vi empatiskt, personcentrerat och samarbetsinriktat möter våra klienter och behandlar dessa som jämställda och autonoma vuxna som själv har egna idéer, tankar och kompetens om hur den egna förändringen ska ske.

Behandlingstiderna är oftast lite längre och vi arbetar med integrerad behandling vilket innebär att vi erbjuder både psykosociala och psykiatriska behandlingsinsatser som sker parallellt, allt utifrån individens behov och uppdragets art.

All behandling på Kvarngården planeras individuellt och syftar till att klienten ska uppnå en högre grad av självständighet i sin vardag med ökad psykisk, social och fysisk hälsa som mål, samt varaktig nykterhet och drogfrihet för klienter med missbruksproblematik.

KBT och ESL är andra metoder vi har för att hjälpa klienten på bästa sätt. Den teoretiska basen för vår missbruksbehandling vilar på grundvärderingarna i 12-stegsprogrammet och även här använder vi oss av MI samt KBT.
Återfallsprevention ingår alltid som en del i behandlingen liksom information om AA/NA, samt om man så önskar provar detta under behandlingstiden. Behandlingsinsatserna sker både individuellt och i mindre grupp.
Gemensamt med klienten och utifrån uppdraget, upprättas en genomförandeplan med tydliga mål, delmål och insatser. Målreflekterande samtal genomförs regelbundet för att säkerställa att rätt insatser ges till klienten samt stämma av motivations- och förändringsgraden hos klienten.

Arbetsterapeut ansvarar för bedömning/kartläggning av kognitiva och ADL-funktioner, sammanställer detta efter standardiserade instrument och checklistor, samt i samarbete med klient och team planerar de insatser som klienten behöver för att nå större självständighet.