Behandlingsmetoder

All vår behandling på tre O bygger på evidensbaserad metodik. Hos oss är det därför viktigt att vi hela tiden håller oss uppdaterade om metodernas utveckling och fortbildar vår personal kontinuerligt.

Våra olika behandlingsmetoder

MI – Motivational Interviewing

Motiverande samtal är en samarbets- och målinriktad stil för kommunikation som riktar särskild uppmärksamhet mot förändringens språk. Dess avsikt är att stärka personlig motivation och åtagande för ett specifikt mål, genom att framkalla och utforska individens egna argument för förändring inom en atmosfär av acceptans och medkänsla.
Detta är en process och det är ofta en lång sträcka mellan att börja fundera på något till att genomföra en förändring.
All behandlingspersonal har utbildning i MI.

KBT – Kognitiv Beteendeterapi

KBT är ett evidensbaserat terapeutiskt verktyg som syftar till att hjälpa klienten att finna nya strategier att hantera livet och må väl i detta. Detta genom att reflektera över och få kunskap om sina tankar, känslor och handlingar.
KBT-terapeut finns anställd i verksamheten och har individuella sessioner med klienterna utifrån tydligt specificerat mål, ex ångesthantering, tvång eller fobier.

DBT – Dialektisk Beteendeterapi

DBT är en kognitiv beteendeinriktad behandling som betonar balansen mellan acceptans och förändring. Dialektisk beteendeterapi är användbar vid all form av ångestproblematik. Självdestruktiva beteenden av olika slag – exempelvis att skära sig, använda droger, sexuellt missbruk, suicidförsök, aggressivitet med eller utan utåtagerat beteende – innebär att personen i fråga har brister i sina färdigheter att hantera sina känslor. Färdigheter som kan behöva tränas upp kan vara att stå ut, att kunna vänta, att vara uthållig, att leva i nuet, att ta hand om sina relationer och att ta hand om sina känslor.
På Stjärnhusen finns ett fullvärdigt, utbildat DBT-team.

ESL – Ett Självständigt Liv

ESL är en evidensbaserad manualstyrd metod som syftar till att ge klienten ökad kunskap om sig själv och sina symtom, samt finna nya strategier att hantera dessa. Vi använder oss av ESL både individuellt och i mindre grupper.
ESL består bl a av att egna och andras erfarenheter sammansmälts med ny kunskap genom övningar. Individen väljer de lösningar som passar bäst och integrerar dessa i sitt dagliga liv genom hemuppgifter.
All behandlingspersonal har utbildning i ESL.

Missbruksbehandling

I missbruksbehandlingen använder vi oss av grundprinciperna i 12-stegsprogrammet, ärlighet, villighet och ett öppet sinnelag, samt utgår från att beroende är en sjukdom.
Målet är att öka klientens villighet till att ta beslut att förändra sitt liv, till att leva nykter och drogfri och må väl i detta.
Den övergripande metoden i missbruksbehandlingen är MI. Behandlingen genomförs både individuellt och i mindre grupp. Manualer som används är t ex Väckarklockan/Återfallsprevention.
Vi motiverar till att delta i självhjälpsgrupper som AA och NA och ger även stöd och hjälp så deltagarna kan ta sig till mötena.

NADA-akupunktur

NADA-öronakupunktur är ett komplement till den övriga behandlingen. NADA är en förkortning av National Acupuncture Detoxification Association och används över hela världen främst vid drogberoende.
NADA används för att lindra abstinenssymtom/minska drogsug, ge en lugnande effekt, dämpa ångest och förbättra sömnen.
Metoden används både inom psykiatrin och missbruksvården.
För mer info www.nada-sverige.se

Taktil massage/Kroppsmassage

Alla människor behöver bli berörda, men för en del personer på Kvarngården och Stjärnhusen är det inte en kravlös självklarhet.
Kvarngården och Stjärnhusen erbjuder massage i syfte att klienten ska må väl och koppla av.