Psykisk, Social och Fysisk Hälsa

Inom tre O ser vi människan som en helhet, där psykisk, social och fysisk hälsa hänger samman varpå alla variabler beaktas i genomförandeplanen samt de insatser som beslutas.

Vår grundfilosofi är att människan är en aktiv varelse. Alla vill ha något att göra och mår inte väl av passivitet. Behovet av aktivitet är mycket individuellt och vi försöker möta detta genom att erbjuda ett brett utbud. Ingen behöver vara aktiv alltid.
Vi erbjuder olika aktiviteter utifrån den individuella genomförandeplanen.

Vi eftersträvar att aktiviteterna ska vara jag-stärkande genom att inte ställa för stora eller små krav och hjälpa personen att lyckas trots sjukdomens olika yttringar. En kombination av respektfullt bemötande och kognitivt förhållningssätt ger individen möjlighet att växa och känna ökad tillfredsställelse i vardagen.
Aktiviteterna skiftar beroende på intresse och årstid.

Social färdighetsträning

Helhetstänkandet i all behandling och alla aktiviteter inom tre O medför att den sociala färdighetsträningen är ständigt närvarande i allt som görs. Morgonsamlingar och månadsmöten, aktiviteter och vardagsbestyr, allt har sin funktion och ger möjlighet till att öva upp samarbete, kommunikation och social förmåga.

För att känna sig trygg och få självförtroende behöver alla veta vad som förväntas av dem. Inom tre O arbetar vi för att hjälpa den enskilde individen att förstå att det finns en ordning och struktur i ett socialt samspel. På så vis tränas man att vara redo för möten med andra och klara sig ute i samhället.

Social färdighetsträning innebär också att man lär sig att hantera påfrestande situationer genom att försöka vänja sig vid dessa och träna upp vissa sociala färdigheter.