Kvalitet

Som ett led i vår strävan efter att erbjuda kvalitativ behandling är både Stjärnhusen och Kvarngården ISO 9001:2015 certifierade. Detta gäller inte bara enstaka delar av verksamheten utan allt från maten till behandlingsarbetet.

tre O samarbetar även med SSIL (Skandinavisk Sjukvårdinformation) när det gäller externa kvalitetsuppföljningar. Samtliga placeringar följs årligen upp av SSIL och resultatet redovisas i ett kvalitetsindex. För mer information se SSIL

Om ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 är ett kvalitetssäkringssystem som omfattar dokumentations- och hanteringsrutiner. Arbetet görs fortlöpande och revision sker med jämna mellanrum av utomstående. För att säkerställa att rutiner följs och att händelser dokumenteras, finns ett system med avvikelserapportering.
Ett kvalitetssystem medför en större kontroll av företagets hela verksamhet och av alla yrkesgrupper, från högsta ledningens ansvar till sorteringen av posten.
För mer information om ISO Certifieringen se gärna qvalify´s hemsida.