10 punkter för en bättre miljö

 1. Vi ska hushålla med naturresurserna
  Användningen av energi, råvaror och andra resurser skall kontinuerligt minska. Utnyttjandet skall vara effektivt och i enlighet med kretsloppsprincipen.
 2. Vi ska ta hänsyn till människor och natur
  Mänsklig livskvalitet och biologisk livsmiljö skall tas tillvara och främjas. Skadlig inverkan från utsläpp, buller och andra miljöstörningar skall begränsas.
 3. Vi ska planera gemensamt för en bättre miljö
  Varje verksamhet med planeringsansvar skall sträva efter att områden, byggnader och anläggningar utvecklas på ett miljömässigt hållbart sätt.
 4. Alla skall vara delaktiga
  Alla delar ansvaret för hur miljöfrågorna hanteras. Verksamhetschefer och koncernledningen har det yttersta ansvaret.
 5. Vi ska informera och utbilda
  Inom varje verksamhet skall man informera, utbilda och motivera alla så att de kan utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt. Personal och klienter skall informeras om hur de kan delta i miljöarbetet.
 6. Vi ska utvärdera miljöåtgärder på lång sikt
  Miljöåtgärder skall ses som långsiktiga investeringar. Initiala kostnadsökningar ger vinster på lång sikt.
 7. Vi ska köpa miljöanpassade varor och tjänster
  Alla inköp skall stimulera leverantörer, konsulter och entreprenörer att ta fram miljöanpassade produkter och tjänster. Alla led; råvaror, produktion, transporter och avfall, skall tas med i beräkningen. Vi ska prioritera leverantörer med dokumenterade miljömål och insatser.
 8. Vi ska samverka med andra företag, myndigheter och organisationer
  Alla verksamheter skall, i enlighet med agenda 21, samverka med olika parter för att åstadkomma en hållbar utveckling.
 9. Vi ska sträva för samverkan över gränserna
  Alla verksamheter skall ta vara på möjligheter att samverka regionalt, nationellt och internationellt.
 10. Vi ska hålla oss informerade om forskning och utveckling
  Forskning och utveckling skall ses som en resurs i miljöarbetet.